Info Artsen

 Opmaak en inhoud van een voorschrift kinesitherapie

Om uw patiënt te laten genieten van tegemoetkoming door het ziekenfonds dient uw voorschrift te beantwoorden aan een aantal wettelijke bepalingen.

Het voorschrift moet voortaan geen door de arts eigenhandig opgesteld document zijn. Het moet opgesteld zijn door een arts, maar de nieuwe formulering laat zonder enige dubbelzinnigheid toe dat een voorschrift met de hand kan worden voorgeschreven of met medische software kan worden aangemaakt.

Verder moet het voorschrift bevatten:

 • de naam van de patiënt
 • de diagnose
 • (diagnostische E of F-elementen, zie hieronder)
 • de lokalisatie, indien deze niet vervat is in de diagnose
 • het aantal
 • de datum + identifcatie (stempel) van de arts, inclusief het erkenningsnummer.

De behandelmogelijkheden van de kinesitherapeut breiden vanaf 1 november uit, dankzij 2 wijzigingen in de regelgeving:

– bij problemen met het kaakgewricht kan nu ook de tandarts kinesitherapie voorschrijven;

– de kinesitherapeut kan zelf bepalen of de behandeling best al dan niet aan huis van de patiënt wordt uitgevoerd.

 

Bijzondere voorschrift-elementen: In een aantal gevallen kan uw patiënt ook in aanmerking komen voor een meer gunstig regime van tegemoetkoming door het ziekenfonds.  Hiervoor vermeldt u bijkomend op het voorschrift:

 • na orthopedische ingrepen: het codenummer + de datum van de ingreep
 • na neurochirurgische ingrepen: idem
 • na heelkundige ingrepen: idem
 • na reanimatie: idem
 • na opname op een dienst intensieve zorgen: de vermelding ervan
 • na opname op een dienst voor pre- en/of dysmaturen: idem
 • Hoeveel sessies mag u voorschrijven?Er kan ook steeds voor een onbeperkt aantal aandoeningen worden voorgeschreven.
 • Voor het aantal sessies per voorschrift (!!!): er wordt GEEN rekening meer gehouden met de beperking van het aantal zittingen naargelang de pathologie-categorie.
 • Per aandoening mag steeds een onbeperkt aantal voorschriften worden afgeleverd.
 • Het concept van de behandeling en de frequentie worden vastgesteld op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de kinesitherapeut, behalve als de voorschrijver beide of één van beide vermeldt. Als de kinesitherapeut het niet eens is met de frequentie of met het concept van de voorgeschreven behandeling, neemt hij, met het oog op eventuele wijzigingen, contact op met de voorschrijver. Die wijzigingen en ook het akkoord van de voorschrijvende geneesheer, moeten in het dossier van de rechthebbende worden vermeld.
 • courante aandoening: aantal per voorschrift is onbeperkt
 • situaties van de E-lijst : aantal per voorschrift is onbeperkt
 • F-lijst (F-pathologieën): aantal per voorschrift is onbeperkt
 • Perinatale kinesitherapie: aantal per voorschrift is onbeperkt
 • Het consultatief kinesitherapeutisch onderzoek : U ontvangt dan van de kinesitherapeut een verslag van dit onderzoek met eventueel een voorstel van behandeling.
 • De tegemoetkoming van het ziekenfonds : Indien uw patiënt in orde is met zijn ziekteverzekering en het voorschrift voldoet aan de hiervoor aangehaalde regels, dan zal hij/zij STEEDS tegemoetkoming genieten voor de kinesitherapeutische zorgen, verstrekt conform de nomenclatuur kinesitherapie.Voor een courante aandoening vermindert de tegemoetkoming na 18 zittingen; voor een F-pathologie (zie F-lijst ): pas na 60 zittingen.
 • Situaties met buitengewone tegemoetkoming :
 • De onderstaande tabel geeft een overzicht van de situaties die in aanmerking komen voor buitengewone tegemoetkoming door het ziekenfonds.
 • Bij een nieuwe situatie of aandoening geniet de patiënt eerst terug opnieuw de normale tegemoetkoming en vermindert deze pas opnieuw na respectievelijk 18 of 60 zittingen. Voor een situatie van de E-lijst : vermindert de tegemoetkoming NOOIT.
 • Vanaf wanneer vermindert de tegemoetkoming?
 • De tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • Wenst u eerst het advies van de kinesitherapeut, een functionele evaluatie of de kinesitherapeutische behandelingsmogelijkheden te kennen, dan kan u voor uw patiënt een “consultatief kinesitherapeutisch onderzoek” voorschrijven.
Situaties met buitengewone tegemoetkoming (= verhoging van de tegemoetkoming van 60 naar 75% voor gewone rechthebbenden en van 80 naar 90% voor rechthebbenden met een voorkeursregeling) Periode van buitengewone tegemoetkoming

 

E-lijst

 

onbeperkt
Na reanimatie-verstrekkingen (zie F-lijst voor F-pathologieën) eerste 3 maanden (daarna opnieuw de normale tegemoetkoming)
Na orthopedische verstrekkingen (NC-orthopedie: art. 14k)I, §1 en III,b), – bloedige behandelingen met N ≥ 200 –  therapeutische artroscopieën met N ≥ 200(met uitsluiting v/h “wegnemen van diepliggend synthesemateriaal: platen of spijkerplaten (het nr.9004 – 280092 –  280103N200)) eerste 3 maanden (daarna opnieuw de normale tegemoetkoming)
Na andere heelkundige ingrepen met K>225 of N > 375 eerste 3 maanden (daarna opnieuw de normale tegemoetkoming)